Vocabulario relacionado con los animales en inglés

Si eres amante de los animales, independientemente si son peludos, pelados, plumíferos, voladores, grandes, pequeños, feroces o tiernos… Aquí encontrarás un vocabulario extenso relacionado con el reino animal en inglés, junto a su traducción al español y la forma en cómo se pronuncian.

Los animales y vocabulario relacionado con el tema en inglés

los animales en inglés

ESPAÑOL INGLÉS PRONUNCIACIÓN
Abeja Bee biː
Águila Eagle ˈiːɡl̩
Alce Moose muːs
Alce Elk elk
Almejas Clams klæmz
Alondra Lark lɑːk
Anchoa Anchovy ˈæntʃəvi
Anguila Eel iːl
Antílope Antelope ˈæntɪləʊp
Araña Spider ˈspaɪdə
Ardilla Squirrel ˈskwɪrəl
Arenque Herring ˈherɪŋ
Atún Tuna ˈtjuːnə
Avestruz Ostrich ˈɒstrɪtʃ
Avispa Wasp wɒsp
Babosa Slug slʌɡ
Bacalao Cod kɒd
Ballena Whale weɪl
Buey Ox ɒks
Búfalo Buffalo ˈbʌfələʊ
Búho Owl aʊl
Buitre Vulture ˈvʌltʃə
Burro Donkey ˈdɒŋki
Caballa Mackerel ˈmækrəl
Caballito de Mar Sea-Horse ˈsiː hɔːs
Caballo Horse hɔːs
Cabra Goat ɡəʊt
Cacatúa Cockatoo ˌkɒkəˈtuː
Caimán Alligator ælɪɡeɪtə
Calamar Squid skwɪd
Camaleón Chameleon kəˈmiːlɪən
Camarón Shrimp ʃrɪmp
Camello Camel ˈkæməl
Canario Canary kəˈneəri
Cangrejo Crab kræb
Canguro Kangaroo ˌkæŋɡəˈruː
Caracol Snail sneɪl
Castor Beaver ˈbiːvə
Cebra Zebra ˈzebrə
Cerdo Pig pɪɡ
Cerdo Hog hɒɡ
Chacal Jackal ˈdʒækɔːl
Chimpancé Chimpanzee ˌtʃɪmpænˈziː
Chinche Bedbug ˈbedbʌɡ
Ciempiés Centipede ˈsentɪpiːd
Ciervo Deer dɪə
Ciervo macho Stag stæɡ
Cigarra Cicada sɪˈkɑːdə
Cigüeña Stork stɔːk
Cisne Swan swɒn
Cobaya Guinea Pig ˈɡɪni pɪɡ
Cocodrilo Crocodile krɒkədaɪl
Codorniz Quail kweɪl
Colibrí Hummingbird ˈhʌmɪŋbɜːd
Comadreja Weasel ˈwiːzl̩
Cóndor Condor ˈkɒndɔː
Conejo Rabbit ˈræbɪt
Correcaminos Roadrunner ˈroˌdrənə
Corzo Roe rəʊ
Cotorra austr. Budgie ˈbʌdʒi
Cucaracha Cockroach ˈkɒkrəʊtʃ
Cuco Cuckoo ˈkʊkuː
Cuervo Crow krəʊ
Delfín Dolphin ˈdɒlfɪn
Dromedario Dromedary ˈdrɒmədəri
Elefante Elephant elɪfənt
Erizo Hedgehog ˈhedʒhɒɡ
Escarabajo Beetle ˈbiːtl̩
Escorpión Scorpion ˈskɔːpɪən
Estrella de Mar Starfish ˈstɑːfɪʃ
Faisán Pheasant ˈfeznt
Flamenco Flamingo fləˈmɪŋɡəʊ
Foca Seal siːl
Gacela Gazelle ɡəˈzel
Gallina Hen hen
Gallo Cock ˈkɒk
Gallo Rooster  (US) ˈruːstə
Gamba Prawn prɔːn
Ganso Goose ɡuːs
Garrapata Tick tɪk
Gato Cat kæt
Gavilán Buzzard ˈbʌzəd
Gaviota Seagull ˈsiːɡʌl
Golondrina Swallow ˈswɒləʊ
Gorila Gorilla ɡəˈrɪlə
Gorrión Sparrow ˈspærəʊ
Grillo Cricket ˈkrɪkɪt
Grulla Crane kreɪn
Guepardo Cheetah ˈtʃiːtə
Gusano Worm wɜːm
Halcón Falcon ˈfɔːlkən
Hiena Hyena haɪˈiːnə
Hipopótamo Hippopotamus ˌhɪpəˈpɒtəməs
Hormiga Ant ænt
Hurón Ferret ˈferɪt
Iguana Iguana ɪˈɡwɑːnə
Jabalí Boar bɔː
Jaguar Jaguar ˈdʒæɡjʊə
Jilguero Goldfinch ˈɡəʊldfɪntʃ
Jirafa Giraffe dʒɪˈrɑːf
Koala Koala kəʊˈɑːlə
Lagartija Lizard ˈlɪzəd
Langosta Lobster ˈlɒbstə
Lenguado Sole səʊl
León Lion ˈlaɪən
León Marino Sea Lion siː ˈlaɪən
Leopardo Leopard ˈlepəd
Libélula Dragonfly ˈdræɡənflaɪ
Liebre Hare heə
Lince Lynx lɪŋks
Llama Llama ˈlɑːmə
Lobo Wolf wʊlf
Lombriz Earthworm ˈɜːθwɜːm
Loro Parrot ˈpærət
Luciérnaga Firefly ˈfaɪəflaɪ
Mamut Mammoth ˈmæməθ
Manatí Manatee ˌmænəˈtiː
Mandril Baboon bəˈbuːn
Mantis Religiosa Praying Mantis ˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs
Mapache Racoon rəˈkuːn
Mariposa Butterfly ˈbʌtəflaɪ
Mariquita Ladybird ˈleɪdibɜːd
Marmota Groundhog ˈɡraʊndˌhɑːɡ
Medusa Jellyfish ˈdʒelɪfɪʃ
Mejillón Mussel ˈmʌsl̩
Mirlo Blackbird ˈblækbɜːd
Mofeta Skunk skʌŋk
Mono Monkey ˈmʌŋki
Morsa Walrus ˈwɔːlrəs
Mosca Fly flaɪ
Mula Mule mjuːl
Murciélago Bat bæt
Nutria Otter ˈɒtə
Orca Killer Whale ˈkɪlə weɪl
Oruga Caterpillar ˈkætəpɪlə
Oso Bear beə
Oso Hormiguero Anteater ˈæntˌiːtə
Oso Panda Panda Bear ˈpændə beə
Oso Perezoso Sloth sləʊθ
Oso Polar Polar Bear ˈpəʊlə beə
Ostra Oyster ˈɔɪstə
Oveja/s Sheep ʃiːp
Pájaro Bird bɜːd
Pájaro Carpintero Woodpecker ˈwʊdpekə
Paloma Pigeon ˈpɪdʒən
Pantera Panther ˈpænθə
Pato Duck dʌk
Pavo Turkey ˈtɜːki
Pavo Real Peacock ˈpiːkɒk
Pelícano Pelican ˈpelɪkən
Perdiz Partridge ˈpɑːtrɪdʒ
Periquito Parakeet ˈpærəkiːt
Perro Dog dɒɡ
Petirrojo Robin ˈrɒbɪn
Pez Espada Swordfish ˈsɔːdfɪʃ
Pez/Pescado Fish fɪʃ
Pingüino Penguin ˈpeŋɡwɪn
Polilla Moth mɒθ
Pollo Chicken ˈtʃɪkɪn
Polluelo Chick tʃɪk
Poni Pony ˈpəʊni
Potro Foal fəʊl
Puercoespín Porcupine ˈpɔːkjʊpaɪn
Pulga Flea fliː
Pulpo Octopus ˈɒktəpəs
Puma Cougar ˈkuːɡə
Rana Frog frɒɡ
Rata Rat ræt
Ratón Mouse maʊs
Raya Ray reɪ
Reno Reindeer ˈreɪndɪə
Rinoceronte Rhino raɪnəʊ
Ruiseñor Nightingale ˈnaɪtɪŋɡeɪl
Salamandra Salamander ˈsæləmændə
Salmón Salmon ˈsæmən
Saltamontes Grasshopper ˈɡrɑːshɒpə
Sanguijuela Leech liːtʃ
Sapo Toad təʊd
Sardina Sardine sɑːˈdiːn
Serpiente Snake sneɪk
Tapir Tapir ˈteɪpə
Tejón Badger ˈbædʒə
Ternero Calf kɑːf
Tiburón Shark ʃɑːk
Tigre Tiger ˈtaɪɡə
Topo Mole məʊl
Tordo Thrush θrʌʃ
Toro Bull bʊl
Tortuga de mar Turtle ˈtɜːtl̩
Tortuga de Tierra Tortoise ˈtɔːtəs
Tritón Newt njuːt
Trucha Trout traʊt
Tucán Toucan ˈtuːkən
Urraca Magpie ˈmæɡpaɪ
Vaca Cow kaʊ
Víbora Adder ˈædə
Visón Mink mɪŋk
Yegua Mare meə
Zorra Vixen ˈvɪksn
Zorro Fox fɒks

Es una larga y completa lista de nombres de los animales más comunes o exóticos que puedas conocer… Comienza a avanzar en inglés practicando con este post.